Free Joomla Template by HostMonster Reviews


Ayutthaya Historical Park And Chao Sam Praya National Museum

อุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา และพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา


 

07:00 a.m. 
(approx)

- Pick up all participants at meeting point.

 

  07:00 น. 
(โดยประมาณ)

- ทางคณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย  
07:30 a.m.

- When the group is ready, we head north to Ayutthaya, the 2nd capital of Siam, renowned for past relics and ancient temple ruins.

  07:30 น.

- นำคณะออกเดินทางมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ราชธานีแห่งที่ 2 ของไทย

 
08:30 a.m.

- Arrive in Ayutthaya and visit Ayutthaya Historical Park to visit the famous
- Pay respects to the Buddha’s relics at Wat Mahatat, This is an ancient temple with a delicate structure. It was built in the early of Ayuthaya period by King Boromrachatirat I (Khun Lung Por Ngor) but it was completed in the next reign. Wat Ratburana The temple was constructed on the orders of King Boromrachatirat II (King Sam Praya). The temple's highlight includes a three headed Naga, the mythical serpent that protected the Lord Buddha.
- The Ruins Palace where was the center of the kingdom administration and Wat Phra Sri Sanphet, one of the most important historical sites during Ayothaya Period. It was the former royal temple, lying inside the grand palace compound.

  08:30 น.

- เดินทางถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์อยุธยา
- นำชม วัดมหาธาตุ วัดที่สร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้น เป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุกลางเมือง บรรจุอยู่ในกรุใต้ฐานปรางค์ประธาน
- นำชมวัดราชบูรณะ สร้างโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา) ถวายแด่พระนครินทราธิราช พระราชบิดาที่สวรรคต และเป็นที่ถวายพระเพลิงเจ้าอ้ายและเจ้ายี่ ภายใต้ปรางค์ประธานมีกรุบรรจุเครื่องราชูปโภคและสิ่งของมีค่าที่อุทิศถวายแด่พระนครินทราธิราช และมีภาพวาดเขียนสีปรากฏอยู่ในกรุด้วย
- พระราชวังโบราณ ศูนย์กลางการปกครองราชธานีแห่งที่ 2 ของคนไทย เป็นที่ตั้งของหมู่มหามณเฑียร ท้องพระโรง ที่ประทับ และชมวัดพระศรีสรรเพชญ ซึ่งเป็นวัดในวังหลวง เป็นที่ประดิษฐานพระศรีสรรเพชญ พระพุทธรูปรูปยืนสูง 8 วา หุ้มทองหนัก 286 ชั่ง (น้ำหนักประมาณ 171 กิโลกรัม) ซึ่งโดนข้าศึกสุมไฟลอกเอาทองไปในครั้งเสียกรุงครั้งที่ 2

 
12:00 p.m.

- Enjoy a International Buffet lunch at Krungsri River Hotel   12:00 น. - นำคณะรับประทานอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์

 
13:00 p.m.

- After lunch, onward to visit the Chao Sam Praya National Museum Chao Sam Praya National Museum houses various archaeological objects and antiques discovered in Ayudhya province. These objects, including ancient treasures from Ratburana Temple, Mahatat Temple, and Sri Suriyothai Chedi, are invaluable in terms of historical and cultural importance for historians and archaeologists alike. The showrooms in the museum are tastefully designed and two new buildings have been recently constructed.
- Wat Chaiwatthanaram is a spacious monastery located on well-kept grounds by the Chao Phraya River in west Ayutthaya. It was built in 1630 under King Prasat Thong with architectural similarities to Angkor Wat in Cambodia. The 35-metre temple prang (tower) is surrounded by a series of smaller prangs alongside a gallery of over 100 Buddha images.

  13:00 น.

- นำคณะเยี่ยมชม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ชมวัตถุโบราณที่ขุดพบในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง สิ่งของมีค่า เช่น เครื่องทอง พระบรมธาตุ พระพุทธรูป เครื่องราชูปโภคที่พบในกรุวัดราชบูรณะ วัดมหาธาตุ และในเจดีย์ศรีสุริโยทัย

- นำชมวัดไชยวัฒนาราม เป็นวัดนอกเกาะเมืองริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีปรางค์ประธานที่ได้รับอิทธิพลจากปรางค์เขมร สร้างโดยพระเจ้าปราสาททองเพื่ออุทิศให้กับพระมารดา เนื่องจากเป็นนิวาสถานเดิม ในช่วงอยุธยาตอนปลายเป็นที่ตั้งมั่นแห่งสุดท้ายก่อนเสียกรุงครั้งที่ 2 ของกองทัพทหารกรุงศรีอยุธยา

 
16:00 p.m.

- Depart from Ayutthaya for Bangkok

 

  16:00 น.

- นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

 

 
17:30 p.m.
- Arrive in Bangkok.   17:30 น.

- คณะถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ