07 Proceeding2

   ข้อมูลเบื้ืองต้นการประชุมวิชาการ  |  Information of National and International Conference download
 

   ทฤษฎีทางสถาปัตยกรรม และการออกแบบสถาปัตยกรรม  |  Theory and Architectural Design

     Accommodation Design Criteria for Ecotourism and Natural Conservation in Doi Suthep Pui National Prak, Chiang Mai, Thailand   
     Pradip Pokharel

download

     อิทธิพลสีของผนังในห้องเรียนที่มีผลต่อเด็กออทิสติก   นัยวรรณ เอกสุภาพันธุ์   

download

     ผิวทางสถาปัตยกรรม   เปาลิน เวชกามา   

download

    ระเบียงเอก   ทิวา บินหรีม

download

     ท่ามหาราช แนวคิดใหม่สำหรับศิลปะวัตถุในที่สาธารณะ   ลิขิต กิตติศักดินันท์

download

     การเปลี่ยนรูปของสถาปัตยกรรมเป็ด   รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง

download
   

   สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม  |  Vernacular Architecture and Cultural Environment

     ปัจจัยการดำรงอยู่ของกลุ่มเรือนไม้ดั้งเดิมในย่านเมืองเก่าสกลนคร   วรวิทย์ จันทเดช download
     มิติความเป็นชุมชนระดับการรวมกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ: กรณีศึกษา แฟลตดินแดง   พรนิภา วงศ์พราวมาศ download
     สำรวจชุมชนไตลื้อบ้านกอข่อย เมืองยอง และบ้านดอนไช เมืองสิง: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ไตลื้อย้ายถิ่นสองฝั่งโขง   
     
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี
download
     ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดวางที่ว่างภายในเรือนกับรูปทรงหลังคาเรือนพื้นถิ่นไทลื้อ: บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน
     สาธารณรัฐประชาชนจีน
  เกรียงไกร เกิดศิริ, ธนิก หมื่นคำวัง
download
     การจัดวางพื้นที่ และรูปทรงเรือนที่พักอาศัยเมืองแพร่ที่สัมพันธ์กับการสัมประทานป่าไม้   ณัฐชาติ โกสินทรานนท์, เกรียงไกร เกิดศิริ download
     เรือนละเวือะแบบจารีต บ้านมืดหลอง แม่แจ่ม เชียงใหม่   สิริชัย ร้อยเที่ยง, เกรียงไกร เกิดศิริ download
   

   มรดกวัฒนธรรม และมรดกทางสถาปัตยกรรม: การอนุรักษ์, การจัดการ, พิพิธภัณฑ์, การสื่อความหมาย, การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
   Cultural and Architectural Heritage: Conservation, Management, Museum, Interpretation, Cultural Tourism

     "The Establishment of a Cultural Tourist Attraction: a Case of Ayothaya Floating Market in  Ayutthaya Province, Thailand." 
     Korakit Choomrant

download
     พิพิธภัณฑ์กับคุณค่าด้านการศึกษาจากประสบการณ์ | Museum and Its Values of Education from Experiences
     ฐิติพร มีศีล
download
    Conservation versus Adaptation: The Development of Adaptive Use of Historic Building in Thailand   Peeraya Boonprasong download
     คุณลักษณะเชิงปริมาณขององค์ประกอบทางกายภาพ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าประเทศญี่ปุ่น  
     อัมเรศ เทพมา
download
     การอนุรักษ์และสืบสานลวดลายผ้าทอไทพวน บ้านหาดเสี้ยว  อำเภอศรีสัชนาลัย  จังหวัดสุโขทัย   เชลียงพล  เดือนเพ็ญ download
     การอนุรักษ์และสืบสานผ้าซิ่นตีนจกไทยวน ชุมชนบ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน   เอกอนันต์  โพธิ์สุยะ download
     การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม   สถาพร  เก่งพานิช download
     การจัดการชุมชนและพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นไทเขินบ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต  
     สถาพร  เก่งพานิช
download
     มรดกร่วมกันสำหรับย่านเมืองเก่าสงขลา: วิถีการอยู่บนรากประวัติศาสตร์   พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน, อุปถัมภ์ รัตนสุภา download
   

   สถาปัตยกรรมกับการอนุรักษ์พลังงาน  |  Architecture and Energy Conservation

     การพัฒนารูปแบบหิ้งแสงโค้งเพื่อการใช้แสงธรรมชาติสำหรับห้องเรียนใน โรงเรียนอนุบาล   ราตรี แก่นจันทร์ download
     อิทธิพลของแผงบังแดดต่ออุณหภูมิอากาศและความเร็วลมภายในอาคาร: กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสงขลา   บุญเรือง หนูแดง download
   

   การออกแบบวางผังชุมชนเมือง, ภูมิสถาปัตยกรรม, การผังเมือง  |  Urban Design, Landscape Architecture, Urban Planning

     แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับเมือง กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลนครภูเก็ต   ศิวพงศ์ ทองเจือ download
     ประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมือง
     ตามบริบทของโลกที่กำลังเปลี่ยนไป
   ญาดา สุคนธพันธุ์
download
   

   การพัฒนาชุมชน และการพัฒนาที่อยู่อาศัย  |  Community and Housing Development

     การประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับความสูงของพื้นที่อยู่อาศัยด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการที่อยู่อาศัยของชุมชนริมน้ำ
     ในช่วงฤดูน้ำหลาก
กรณีศึกษาอ้าเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เสฎฐวุฒิ บำรุงกุล

download
   

   การจัดการโครงการก่อสร้างและทรัพยากรอาคาร  |  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
   Construction and Facility Management  |  Real Estate Development

     Average Daily Rate (ADR) Prediction Model for 5-Star Beachfront Resorts in Thailand   Warakorn Likitanupak download
     ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบยั่งยืน: กรณีศึกษาอาคารสำนักงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED ระดับ Platinum
     คุณธรรม สันติธรรม
download