06 Schedule

  วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559
  08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน ณ โถงหน้าห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ตลิ่งชัน  
  09.00 - 09.30 น.

พิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาปัตย์กระบวนทัศน์ และสถาปัตย์ปาฐะ ประจำปีพ.ศ. 2559
     คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวรายงาน
     อธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมวิชาการ
     คณบดี และหัวหน้าหน่วยงานภาคีร่วมจัด ถ่ายภาพร่วมกัน
     พิธีกร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุพิชชา โตวิวิชญ์

 
  09.30 - 10.30 น.

ปาฐกถานำ : ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย สุวรรณ | เมธีวิจัยอาวุโส สกว. และศาสตราจารย์ประจำคณะสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
“การสถาปนาศูนย์กลางศักดิ์สิทธิ์แห่งโลกพุทธศาสนา: กรณีสัญลักษณ์นิยมในจิตรกรรมพุทธศาสนาสมัยพุกาม”

 
  10.30  -11.30 น.

ปาฐกถานำ : Professor Dr. William Chapman | Director, Department of American
Studies at University of Hawaii และศาสตราจารย์อาคันตุกะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
“Preserving Cultural Heritage in Urban Contexts”

 
  11.30 - 12.30 น.

ปาฐกถานำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันต์ สุวัจฉราภินันท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“ย้อนอ่านสถาปัตยกรรมในถนนท่าแพ: เส้นทางของความทันสมัยเมืองเชียงใหม่”

 
  12.30 - 13.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน  
     
 สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม          
  ผู้ดำเนินรายการ : ทรงวาด สุขเมืองมา
  13.30 - 13.55 น.

เรือนไตลื้อในภาคเหนือของสปป. ลาว 
อาจารย์ วีละ อาโนลัก | คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว

หอประชุม
  13.55 - 14.20 น.

สำรวจชุมชนไตลื้อบ้านกอข่อย เมืองยอง และบ้านดอนไช เมืองสิง: ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ไตลื้อย้ายถิ่นสองฝั่งโขง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี | คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

หอประชุม 
  14.20 - 14.45 น. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดวางที่ว่างภายในเรือนกับรูปทรงหลังคาเรือนพื้นถิ่นไตลื้อ: บ้านแปน เมืองนุน สิบสองปันนา ยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน

อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ธนิก หมื่นคำวัง | นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 หอประชุม
  14.45 - 15.10 น.

เรือนม้งขาวในแขวงหัวพัน พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สปป.ลาว 
อาจารย์ จันเพ็ง ถ้อ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุพานุวง สปป.ลาว

หอประชุม 
  15.10 - 15.35 น.

เรือนลเวือะแบบจารีต บ้านมืดหลอง แม่แจ่ม เชียงใหม่
สิริชัย ร้อยเที่ยง | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม 
  15.35 - 16.00 น.

การจัดวางพื้นที่ และรูปทรงเรือนที่พักอาศัยเมืองแพร่ที่สัมพันธ์กับการสัมปทานป่าไม้
ณัฐชาติ โกสินทรานนท์ | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม 
  16.00 - 16.30 น.

รูปแบบทางสถาปัตยกรรมรูปด้านหน้าอาคารตึกแถวในภูมิทัศน์ย่านประวัติศาสตร์ภูเก็ต
พัฒนพล สิทธิโชค | นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม 
  16.30 - 17.10 น.

ภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นของชุมชนคัดสรรบริเวณปากแม่น้ำกระบี่ 
อัมพิกา อำลอย | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม 
     
 ผังเมือง ภูมิสถาปัตยกรรม และการออกแบบชุมชนเมือง  
  ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์สุพิชฌาย์ เมืองศรี  
  13.30 - 14.00 น.

Climate Resilience Cities with Focus on Water: Cases of Luang Prabang and Vientiane Capital, Lao PDR
Kermoua TONGPOR | Faculty of Architecture, National University of Lao, Lao PDR.

ห้อง 607 
  14.00 - 14.30 น.

"Trend of Automobile Dependency in Lao PDR: Issues and Prospects"
Thanousorn VONGPRASEUTH | Faculty of Architecture, National University of Lao, Lao PDR.

ห้อง 607 
  14.30 - 15.00 น.

แนวทางการออกแบบสวนสาธารณะระดับเมือง กรณีศึกษา สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เทศบาลนครภูเก็ต
ศิวพงศ์ ทองเจือ, ณวรา นราราษฎร์ และจิรวัฒน์ สุวรรณพฤกษ์ | สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ห้อง 607 
  15.00 - 15.30 น.

ประสิทธิภาพของการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการตอบสนองต่อความหลากหลายทางชีวภาพชุมชนเมือง
ตามปรากฎการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก

อาจารย์ญาดา สุคนธพันธุ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 607 
  15.30 - 16.00 น.

การประยุกต์ใช้ข้อมูลระดับความสูงของพื้นที่อยู่อาศัยด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อการจัดการที่อยู่อาศัย
ของชุมชนริมน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก
กรณีศึกษา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เสฎฐวุฒิ บำรุงกุล | มูลนิธิสร้างฐานถิ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 607 
     
     
  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 
 สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศ  
  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “วารสารหน้าจั่ว ฉบับประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมไทย ปีที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2559”
  และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร” 
  ผู้ดำเนินรายการ : รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ  
  08.30 - 09.15 น.

สถาปนิก ความรู้ โรงเรียนสถาปัตยกรรม
รองศาสตราจารย์ ชาตรี ประกิตนนทการ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม
  09.15 - 10.00 น.

การศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของ "ผังเมืองลำปาง" สมัยใหม่ (พ.ศ. 2442-2557)
กรณีศึกษา เขตผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

หอประชุม
  10.00 - 10.45 น.

From 24th June to 10th December: The Political Life of the Ananta Samakhom Throne Hall in 1932
อาจารย์ ดร. ธนาวิ โชติประดิษฐ | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม
  10.45 - 11.30 น.

โรงเรียนฝึกอาชีพ: พื้นที่ควบคุมเด็กในสถาบันราชทัณฑ์ไทย พ.ศ.2479-2501
ศรัญญู เทพสงเคราะห์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หอประชุม
  11.30 - 12.15 น.

ความหมายทางการเมืองและความล้มเหลวของการสื่อความหมายในงานสถาปัตยกรรมคณะราษฎร
อาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ | คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หอประชุม
  13.15 - 14.00 น.

อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ: ร่องรอยแห่งความหมายและความทรงจำ
รองศาสตราจารย์ ดร. คุ้มพงศ์ หนูบรรจง | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

หอประชุม
  14.00 - 14.45 น.

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ในประเทศไทย
ดร. ชมชน ฟูสินไพบูลย์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หอประชุม
  14.45 - 15.30 น.

แบบพระอุโบสถมาตรฐานกับการเปลี่ยนแปลงแบบ“ถอนราก”ของสิมในหัวเมืองภาคอีสาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไธพัตย์ ภูชิสส์ชวกรณ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

หอประชุม
     
 ทฤษฎี แนวความคิด เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางสถาปัตยกรรม  
  ผู้ดำเนินรายการ : ผศ.ดร.ธาริณี รามสูต  
  08.30 - 09.00 น.

Creative Habits 
Nicolas Aurelio Luna Fleck, Phat Sriaroon, Manita Cheewakriangkrai, Peera Junoisuwan | Faculty of Art and Architecture Rajamangala University of Technology Lanna

ห้อง 407 
  09.00 - 09.30 น.

Accommodation Design Criteria for Ecotourism and Natural Conservation in Doi Suthep Pui National Prak,
Chiang Mai, Thailand
Pradip Pokharel | Faculty of Architecture, Chiang Mai University

ห้อง 407 
  09.30 - 10.00 น.

Average Daily Rate (ADR) Prediction Model for 5-Star Beachfront Resorts in Thailand
Warakorn Likitanupak, Ph.D.
Assistant Professor KongkoonTochaiwat, Ph.D. | Faculty of Architecture and Planning Thammasat University

ห้อง 407 
  10.00 - 10.30 น.

อิทธิพลของแผงบังแดดต่ออุณหภูมิอากาศและความเร็วลมภายในอาคาร: กรณีศึกษาบ้านเอื้ออาทร จ.สงขลา
บุญเรือง หนูแดง | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ ดร. พิมลศิริ ประจงสาร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 407 
  10.30 - 11.00 น.

การพัฒนารูปแบบหิ้งแสงโค้งเพื่อการใช้แสงธรรมชาติสำหรับห้องเรียนใน โรงเรียนอนุบาล
ราตรี แก่นจันทร์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.ศิรเดช สุริต | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 407 
  11.30 - 12.00 น.

อิทธิพลสีของผนังในห้องเรียนที่มีผลต่อเด็กออทิสติก
นัยวรรณ เอกสุภาพันธุ์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นวลวรรณ ทวยเจริญ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้อง 407
  ผู้ดำเนินรายการ : อ.เจนยุทธ ล่อใจ  
  13.30 - 14.00 น

แนวทางออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารของชุมชนไทยยวน:
กรณีศึกษา ชุมชนบ้านนาขุนแสน จังหวัดราชบุรี

ปวรา จันทราจีระธำรงค์ | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดร. บุญอนันต์ นทกุล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้อง 407
  14.00 - 14.30 น.

ท่ามหาราช แนวคิดใหม่สำหรับศิลปะวัตถุในที่สาธารณะ
ลิขิต กิตติศักดินันท์ | หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 407
  14.30 - 15.00 น.

ผิวทางสถาปัตยกรรม
เปาลิน เวชกามา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 407
  15.00 - 15.30 น.

ระเบียงเอก
ทิวา บินหรีม | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
รองศาสตราจารย์ ดร. ต้นข้าว ปาณินท์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 407
  15.30 - 16.00 น.

การเปลี่ยนรูปของสถาปัตยกรรมเป็ด
รุ่งเกียรติ แก้วกาหลง | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรดี เกษมศุข | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 407
     
 การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรม วัฒนธรรม และชุมชน  
  ผู้ดำเนินรายการ : อาจารย์รัตนะ ภู่สวาสดิ์  คณะวิจิตรศิลป์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  08.30 - 09.00 น.

The Establishment of a Cultural Tourist Attraction: a Case of Ayothaya Floating Market
in Ayutthaya Province, Thailand

Korakit Choomrant | Department of Tourism Studies, Dhurakij Pundit University

ห้อง 607
  09.00 - 09.30 น.

Conservation versus Adaptation: The Development of Adaptive Use of Historic Building in Thailand
Peeraya Boonprasong | PhD. Candidate in Architecture, Chulalongkorn University

ห้อง 607
  09.30 - 10.00 น.

มิติความเป็นชุมชนระดับการรวมกลุ่มในพื้นที่สาธารณะ: กรณีศึกษา แฟลตดินแดง
พรนิภา วงศ์พราวมาศ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชชา โตวิวิชญ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้อง 607 
  10.00 - 10.30 น.

คุณลักษณะเชิงปริมาณขององค์ประกอบทางกายภาพ ในพื้นที่เขตอนุรักษ์กลุ่มอาคารสถาปัตยกรรม
และสิ่งปลูกสร้างดั้งเดิมทรงคุณค่าประเทศญี่ปุ่น

อัมเรศ เทพมา | หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้อง 607
  10.30 - 11.00 น.

ปัจจัยการดำรงอยู่ของกลุ่มเรือนไม้ดั้งเดิมในย่านเมืองเก่าสกลนคร
อาจารย์วรวิทย์ จันทเดช | คณะสถาปัตยกรรม ผังเมือง และนฤมิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ห้อง 607
  11.00 - 11.30 น.

การอนุรักษ์และสืบสานลวดลายผ้าทอไทพวน บ้านหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เชลียงพล เดือนเพ็ญ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607
  11.30 - 12.00 น.

การอนุรักษ์และสืบสานผ้าซิ่นตีนจกไทยวน ชุมชนบ้านหัวเมือง ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
เอกอนันต์ โพธิ์สุยะ | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนียา เจติยานุกรกุล | คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607
  12.00 - 12.30 น.

การจัดการพื้นที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์วัดม่อนพระยาแช่ ให้เป็นสถานที่แสวงบุญและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สถาพร เก่งพานิช | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ สุกรี เกษรเกศรา | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607
  13.30 - 14.00 น.

การจัดการชุมชนและพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นไทเขินบ้านต้นแหนน้อย อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

วัชราภรณ์ ช่างเหล็ก | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ดร. วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ | คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห้อง 607
  14.00 - 14.30 น. มรดกร่วมกันสำหรับย่านเมืองเก่าสงขลา: วิถีการอยู่บนรากประวัติศาสตร์ 
พัชรพงศ์ กุลกาญจนาชีวิน | หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์อุปถัมภ์ รัตนสุภา | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ห้อง 607
  
  ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง “โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ศาสตราจารย์ ดร. เสมอชัย พูลสุวรรณ: พระพุทธศาสนาเถรวาทในบริบทวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
  (คริสต์ศตวรรษที่ 11- ปัจจุบัน)”  “คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” และ “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”
 
 วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559     
  ผู้ดำเนินรายการ : บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ  
  13.30 - 14.30 น.

รูปแบบทางพื้นที่ของตำนานพระเจ้าเลียบโลก : บทวิเคราะห์ตำนานด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดแดน วิสุทธิลักษณ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัลลภ ทองอ่อน | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
ผู้วิจารณ์  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ประคอง นิมมานเหมินท์ | ราชบัณฑิตและอดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องดูภาพยนต์ 
  14.30 - 15.30 น.

พลังสตรีกับพุทธศาสนานิกายเถรวาทในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: กรณีศึกษาบทบาทของแม่ชีกับสังคมในประเทศเมียนมาร์
รองศาสตราจารย์ ดร. ตรีศิลป์ บุญขจร | คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้วิจารณ์  อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง | ประธานหอพระไตรปิฎกนานาชาติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ห้องดูภาพยนต์ 
  15.30 - 16.30 น.

การถ่ายเทรามัญนิกายจากรามัญประเทศสู่สยามประเทศ และธรรมยุติกนิกายจากประเทศสยามสู่ประเทศพม่า
องค์ บรรจุน | นักศึกษาปริญญาเอก วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์  รองศาสตราจารย์ สุเชาวน์ พลอยชุม | อดีตผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์ 
      
  วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 
  ผู้ดำเนินรายการ : อัมพิกา อำลอย - อาภาภรณ์ วงศ์ลักษณพันธ์  
  08.30 - 09.30 น.

พัฒนาการผังเขตพุทธาวาส วัดใหญ่สุวรรณาราม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวัน วีระกุล | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจารณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชติมา จตุรวงศ์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องดูภาพยนต์
  09.30 - 10.30 น.

ความสัมพันธ์สยามและกัมพูชา: ภาพสะท้อนผ่านสถาปัตยกรรม
พระอุโบสถวัดดำเรยซอ เมืองพระตะบอง 
อิสรชัย บูรณะอรรจน์ | นักศึกษาโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สกว. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปองพล ยาศรี | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจารณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กังวล คัชชิมา | คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ห้องดูภาพยนต์ 
  10.30 - 11.30 น.

โลกกายภาพ | โลกนามธรรม : การซ้อนทับความหมายในพิธีเทศนาเวสสันดรชาดก ชุมชนบ้านแง่ก เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมาร์ 
อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ผู้วิจารณ์  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ | เมธีวิจัยอาวุโส สกว. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์ 
  11.30 - 12.30 น.

“ตลาดอาริยะ ตลาดเพื่อคนจน”: สินค้า บุญ กับชีวิตทางเศรษฐกิจของชาวอโศก 
บัณฑิต ศิริรักษ์โสภณ | นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ | อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์ 
  13.30 - 14.30 น.

พุทธศาสนากับการเมืองแห่งอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ข้ามรัฐในเขตลุ่มน้ำโขง 
ผศ. ดร. พิเชฐ สายพันธ์ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้วิจารณ์  รองศาสตราจารย์ สุมิตร ปิติพัฒน์ | อดีตอาจารย์ประจำคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์
  14.30 - 15.30 น.

“บรู”: การปรับตัวในบริบทพุทธศาสนาและการประกอบสร้างความเป็นชาติพันธุ์ 
อาจารย์ ดร. เกียรติศักดิ์ บังเพลิง | คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้วิจารณ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนุสรณ์ อุณโณ | คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ห้องดูภาพยนต์
  15.30 - 16.30 น. อธิบายโครงการฯ และสรุปการนำเสนอผลงานประจำปี ห้องดูภาพยนต์

 

 

bullet pdf 
Download กำหนดการ