banner about

          “การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยี ตลอดจนการหลั่งไหลของกระแสโลกาภิวัฒน์และการเปิดเสรีในด้านต่างๆ ได้ก่อให้เกิดคำถามอย่างมากมายถึงทิศทางการพัฒนาในอนาคตของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร อาทิ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ช่วยพัฒนาคนมีความสามารถที่จะก้าวตามโลกอย่างรู้เท่าทันและมีความพร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร จะทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความเข็มแข็งให้กับฐานความรู้ของประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศได้มากน้อยเพียงใด จะสามารถพัฒนาเป็นผู้นำทางปัญญาและเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านสถาปัตยกรรมในระดับชาติและระดับนานาชาติได้อย่างไร จะสามารถขับเคลื่อนไปสู่การเป็นผู้นำองค์ความรู้เฉพาะเรื่องอย่างเด่นชัดได้อย่างไร จะสามารถพัฒนาผลผลิตทางวิชาการให้มีความแตกต่างได้ด้วยวิธีใด คำถามเหล่านี้ล้วนแต่เป็นโจทย์สำคัญที่ต้องตระหนัก” 

          ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนดังกล่าว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจำต้องพัฒนาอย่างสะท้อนความเป็นจริง มีความจำเป็นต้องพัฒนาองค์กรไปสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้รักการเรียนรู้อย่างบูรณาการ อีกทั้งพัฒนาบุคลากรในสถาบันให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น มีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ การตัดสินใจ การแก้ปัญหา และการพัฒนาหน่วยงานแบบก้าวกระโดดเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

          การเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพชั้นนำ นอกเหนือไปจากนี้แล้วคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ยังต้องพัฒนาความสามารถในการใช้ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรทางปัญญามุ่งสู่การแข่งขันดังกล่าว ดังนั้น “คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงควรเป็นแหล่งการศึกษาที่มุ่งพัฒนาตนเองอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นผู้นำทางปัญญาด้านสถาปัตยกรรม”

  ผลผลิตที่คาดหวังจากการดำเนินงานแบบทางสายกลางที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่พร้อมกับสืบสานพัฒนาบนฐานเดิมของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์นั้น มีดังนี้
     1. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำด้านสถาปัตยกรรมในการผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศด้านคุณภาพ มีคุณธรรม และมีลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้
     2. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นแหล่งการศึกษาชั้นนำด้านสถาปัตยกรรมที่ผลิตผลงานวิชาการสำหรับสังคมไทยและสากล 
     3. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้นำองค์ความรู้ให้บริการวิชาการแก่สังคม  ตลอดจนเป็นผู้ชี้นำการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ

 

นโยบายและการดำเนินงานตามแผนงานหลัก

จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ข้างต้น จึงได้กำหนดนโยบายและแนวทางการดำเนินงานตามแผนงานหลักด้านต่างๆ ดังนี้
     1. นโยบายด้านการบริหารจัดการ
          1) บริหารจัดการคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
          2) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะ ความก้าวหน้าทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการและความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน
          3) พัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สู่สถาบันการเรียนรู้ มีการจัดการความรู้ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นอัตลักษณ์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
          4) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ
          5) พัฒนาระบบบริหารจัดการรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

     2. นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
          1) พัฒนาระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เป็นไปตามเป้าประสงค์ของนโยบายคุณภาพของคณะฯ และมหาวิทยาลัย ทั้งในระดับภาควิชา และคณะฯ
          2) ส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานตามอัตลักษณ์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย ให้มีการบูรณาการภารกิจ 4 ด้าน คือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต ตามปณิธานของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และรองรับการประกันคุณภาพภายนอก สอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์
          3) ส่งเสริมให้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา และนำผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
          4) เร่งรัดให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสะดวกต่อการจัดทำรายงานประกันคุณภาพการศึกษา สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อวางแผนพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นระบบและใช้ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจได้ทุกระดับ
          5) พัฒนาบุคลากรทุกระดับให้มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องและส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
          6) ส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาและนักศึกษาสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ รวมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกและศิษย์เก่าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

     3. นโยบายด้านการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
          1) พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
          2) พัฒนาหลักสูตรใหม่และจัดการเรียนการสอนให้มีลักษณะเชิงสร้างสรรค์ทุกหลักสูตร 
          3) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล พร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
          4) พัฒนาการระบบการเรียนรู้แบบ Web Based Learning

     4. นโยบายด้านการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา
          1) พัฒนากิจการนักศึกษาให้เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 
          2) จัดสรรทรัพยากรสำหรับการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการผลิตบัณฑิต
          3) จัดสรรทุนการศึกษาหรือแสวงหาแหล่งทุนการศึกษาเพื่อสนับสนุนนักศึกษาที่มีความจำเป็นในทุกระดับการศึกษา
          4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาระหว่างสถาบัน นักศึกษาปัจจุบันกับศิษย์เก่า

     5. นโยบายด้านการวิจัยและการสร้างสรรค์
          1) ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก ทั้งระดับชาติและนานาชาติในการพัฒนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
          2) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์สนองตอบการพัฒนาชุมชน และเศรษฐกิจชุมชนเพื่อความเข้มแข็งเศรษฐกิจชุมชน เศรษฐกิจของประเทศ
          3) ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรของผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์
          4) ส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับกระบวนการจัดการเรียนการสอน

     6. นโยบายด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน 
          1) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ อย่างหลากหลายตามความถนัด และความเชี่ยวชาญของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือมีการบูรณาการร่วมกับสาขาอื่นๆ 
          2) ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่ตอบสนองกับความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของชุมชน
          3) เพื่อสร้างองค์ความรู้และช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงหรือเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์แก่ชุมชน
          4) ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ บูรณาการกับการบริการทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ
          5) ส่งเสริมการบูรณาการการให้บริการวิชาการกับการเรียนการสอน

     7. นโยบายด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
          1) ส่งเสริมโครงการจัดตั้งสถาบันศิลปสถาปัตยกรรมไทย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรให้เป็นศูนย์ข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมไทย ศิลปะ การออกแบบ การสร้างสรรค์ และศิลปวัฒนธรรมซึ่งเป็นมรดกของชาติ
          2) ส่งเสริมการนำภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนไปพัฒนาองค์ความรู้และมีความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสามารถนำมาพัฒนาให้เกิดรายได้ให้ตนเองและท้องถิ่น
          3) ส่งเสริมบูรณาการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ งานวิจัย งานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการ และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.