ค้นหาหนังสือ

2562 sarawutสู่แก่นแท้ของสถาปัตยกรรม


แปลจาก:  Vers une Architecture โดย Le Corbusier

แปล:  อาจารย์ ดร. ศราวุธ เปรมใจ

เผยแพร่:  พฤษภาคม 2562

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  Li-Zenn Publishing Limited

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ตัวอย่างหนังสือ  >>>  

 

2561 Technicรวมบทคัดย่อการค้นคว้าอิสระ-วิทยานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง  ปีการศึกษา 2560


รวบรวมโดย:
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

เผยแพร่:  สิงหาคม 2561

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

2561 archtheoryปฐมบท ทฤษฏีสถาปัตยกรรม


เขียน:  รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

เผยแพร่:  พฤษภาคม 2561

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  Li-Zenn Publishing Limited

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ตัวอย่างหนังสือ  >>>

 

 

2560 The Life of Buildings in Timeปรากฏกาล - ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา


เขียน:  รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

เผยแพร่:  พฤษภาคม 2560

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  Li-Zenn Publishing Limited

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ตัวอย่างหนังสือ  >>>

 

 

2560 tonkao

Conservation with Mies Van Der Rohe

บทสนทนากับมีส ฟาน เดอ โรห์

เผยแพร่:  พฤษภาคม 2560

แปล:  รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  Li-Zenn Publishing Limited

ราคา:  300 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ตัวอย่างหนังสือ  >>>

 

2560 Technicรวมบทคัดย่อการค้นคว้าอิสระ-วิทยานิพนธ์

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง  (พุทธศักราช 2550-2557)


รวบรวมโดย:
ภาควิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

เผยแพร่:  พฤษภาคม 2560

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์: ที่ระลึกวาระ 12 ปี ของหลักสูตร

 

2560 Tonkao PeterPeter Smithson: Conversations with Student | A Space for Our Generation

ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน | ที่ว่างของยุคสมัย


แปล:  รองศาสตราจารย์ ดร.ต้นข้าว ปาณินท์

เผยแพร่:  เมษายน 2560

ผู้จัดพิมพ์ | สำนักพิมพ์:  Li-Zenn Publishing Limited

ราคา:  350 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  สนพ.ลายเส้น และร้านหนังสือชั้นนำทั่วไป


ตัวอย่างหนังสือ  >>>

2560 nutthawut

เศรษฐกิจการเมืองของการตัดถนนในพระนคร  สมัยรัชกาลที่ 1-5

ผู้แต่ง:  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ปรียาวนิตย์

เผยแพร่:  มีนาคม 2560

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ราคา:  390 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือเดินทาง - Passport Bookshop - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 kreangkrai

พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช

มรดกพุทธศาสนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางพุทธศาสนาเถรวาทแห่งคาบสมุทรภาคใต้

ผู้แต่ง:  อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

เผยแพร่:  มีนาคม 2560

ทุนสนับสนุนการจัดทำต้นฉบับ:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดพิมพ์โดย:  สำนักพิมพ์อุษาคเนย์

ราคา:  400 บาท

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ร้านนายอินทร์ - ร้านหนังสือริมขอบฟ้า - Textbooks Foundation - มูลนิธิโครงการตำราฯ - ร้านหนังสือสนพ.ต้นฉบับ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

2560 truengjaiตรึงใจนิจนิรันดร์: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ  

บรรณาธิการ:  อาจารย์ ดร. เกรียงไกร เกิดศิริ

เผยแพร่:  5 มีนาคม 2560

จัดพิมพ์โดย:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วัตถุประสงค์:  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ

2559 veera

นานาสารพัน

ผู้แต่ง:  ศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง

จัดพิมพ์:  หลักสูตรสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ราคา:  จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมุทิตาจิตศาสตราจารย์ ดร. วีระ อินพันทัง

จัดจำหน่าย | เผยแพร่:  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (ติดต่อ คุณประพันธ์พงษ์ มนต์แก้ว)

วัตถุประสงค์:  รายได้สนับสนุนงานกิจการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Page 1 of 3

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.