ค้นหาหนังสือ

 

2559 kreangkraiการพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา

แผนงานวิจัย:  การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษาวัดมหาธาตุอยุธยา

ผู้วิจัย:  ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ

ปีที่เผยแพร่:  2559

สนับสนุนทุนวิจัย:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

2549 B Veeraโลกของชาวไทดำ: ความสัมพันธ์ซึ่งกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทดำในไทยกับเวียดนาม

แผนงานวิจัย:  ภูมิปัญญา พัฒนาการ และความสัมพันธ์ระหว่างกันของเรือนพื้นถิ่นไทย-ไท คุณลักษณะของสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมในเรือนพื้นถิ่น

ผู้วิจัย:  ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และคณะ

ปีที่เผยแพร่:  2549

สนับสนุนทุนวิจัย:  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

 

2547 Ornsiriภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทย

Local Wisdom in CUltural Ecology of Thai People Sustainable Living


แผนงานวิจัย:
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรือน ชุมชน และนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทยในภาคตะวันตก

Research Program:  Local Wisdom in Houses Community and Cultural Ecology for Sustainable Living of Thai People in Western Region

ผู้วิจัย:  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ และคณะ

ปีที่เผยแพร่:  2547

สนับสนุนทุนวิจัย:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

2546 Ornsiriภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย: การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น

Local Wisdom in Thai-Puan Vernacular Houses: Transitional to New Vernacular Architecture on Local Wisdom and Technology Based


ผู้วิจัย:  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์

ปีที่เผยแพร่:  2546

สนับสนุนทุนวิจัย:  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.