ค้นหาหนังสือ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในระบบนิเวศวิทยาวัฒนธรรมการอยู่อาศัยที่ยั่งยืนของคนไทย

Local Wisdom in CUltural Ecology of Thai People Sustainable Living


[ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ และคณะ ]

 

 

คำสำคัญ | Key Words:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม, การอยู่อาศัย, ความยั่งยืน, Local Wisdom, Vernacular Architecture, Dwelling, Sustainble

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.