ค้นหาหนังสือ

ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย:
การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น

Local Wisdom in Thai-Puan Vernacular Houses:
Transitional to New Vernacular Architecture on Local Wisdom and Technology Based


[ ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ อรศิริ ปาณินท์ ]

 

 

คำสำคัญ | Key Words:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม, ไทพวน, พวน, Local Wisdom, Vernacular Architecture, Dwelling, Sustainble, Tai Puan, Puan

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.