ค้นหาหนังสือ

โลกของชาวไทดำ: ความสัมพันธ์ซึ่งกันระหว่างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของชาวไทดำในไทยกับเวียดนาม

[ ศาสตราจารย์ ดร.วีระ อินพันทัง และคณะ ]

 

 

คำสำคัญ | Key Words:  ภูมิปัญญาท้องถิ่น, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, นิเวศวิทยาวัฒนธรรม, การอยู่อาศัย, ความยั่งยืน, ไทดำ, Local Wisdom, Vernacular Architecture, Dwelling, Sustainble, Black Tai

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.