ค้นหาหนังสือ

การพัฒนาระบบการสื่อความหมายมรดกทางสถาปัตยกรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
กรณีศึกษา วัดมหาธาตุอยุธยา

[ ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ และคณะ ]

 

 

คำสำคัญ | Key Words:  วัดมหาธาตุอยุธยา, วัดพระศรีรัตนมหาธาตุอยุธยา, อยุธยา, มรดกโลก

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.