ค้นหาหนังสือ

               ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นสถาบันการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งนอกจากพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการจัดการเรียนการสอนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ครบทุกสาขา และเน้นการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแบบ ค1  ที่เน้นการเรียนการสอนเฉพาะทาง และบัณฑิตศึกษา

               ในโอกาสก้าวย่างขึ้นทศวรรษที่ 70  ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีเป้าหมายของการดำเนินการยกระดับการของการบริหารจัดการระบบสารสนเทศด้วยโครงการ “โครงการสถาปัตย์สรรพวิทยาสารสนเทศ: การบริหารจัดการองค์ความรู้และทรัพยากรสารสนเทศเพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร”  

               เพื่อการคัดสรรสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการที่ทรงคุณค่าของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่เก็บรักษาไว้ในห้องอ่านหนังสือศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินทร์ และสิ่งตีพิมพทางวิชาการที่คณาจารย์อาวุโส ผู้เกษียณอายุราชการได้มอบไว้ให้ ซึ่งเอกสารทางวิชาการเหล่านี้ครอบคลุมทั้ง หนังสือ วิจัย ตำรา เอกสารเกี่ยวกับการสอน ตลอดจนแบบสถาปัตยกรรมต่างๆ ที่เป็นเอกสารทรงคุณค่าต่อประวัติศาสตร์การจัดการการศึกษาของคณะฯ และการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาความรู้ทางวิชาการทางสถาปัตยกรรมและศาสตร์เกี่ยวเนื่องของประเทศที่คณาจารย์ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้ดำเนินการมาตลอด 60 กว่าปีของการจัดการเรียนการสอน

               โดยในที่นี้ จะดำเนินการคัดสรรเอกสารทางวิชาการทรงคุณค่าเพื่อการแสกน (Scan)  เป็นฐานข้อมูลดีจิตอล และแปลงเป็นไฟล์ที่สามารถเข้าถึงได้โดยอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆ ในรูปแบบไฟล์ PDF Format และนำขึ้นระบบการให้บริการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของคณะฯ ต่อไป

A 0001

หลักสูตรความรู้เรื่องสถาปัตยกรรมไทยทั่วไป (ภาคฤดูร้อน)  

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ปีที่เผยแพร่:  2516

ผู้เขียน:  โชติ กัลยาณมิตร, ศรีศักร วัลลิโภดม, เสนอ นิลเดช, อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, ฤทัย ใจจงรัก

 

B 0001

เรือนไทยจังหวัดเพชรบุรีปีที่เผยแพร่:  2518

ผู้วิจัย | ผู้เขียน:  สุรชัย ชมชื่นจิตร์

คำสำคัญ | Keywords:  เรือนไทย, เรือนพื้นถิ่น, สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น, เพชรบุรี

 

 

E 0001

การศึกษาเพื่ออนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเมืองแม่ฮ่องสอนและบริเวณเกี่ยวเนื่องที่มาของต้นฉบับ:  ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร. ตรึงใจ บูรณสมภพ

ปีที่เผยแพร่:  2537

ผู้วิจัย | ผู้เขียน:  อรศิริ ปาณินท์ ปาณินท์, ชูวิทย์ สุจฉายา, ชัยชาญ ถาวรเวช, สมคิด จิระทัศนกุล

คำสำคัญ | Keywords:  การจัดการการท่องเที่ยว, การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว, แม่ฮ่องสอน

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.