วิทยาเขตวังท่าพระ กรุงเทพมหานคร    

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร       
31 ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง       
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200       
โทรศัพท์ : 0-2433-9970       
โทรสาร : 0-2433-9971       


     

      

วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

อาคารศิลป์ พีระศรี 1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ถนนราชมรรคาใน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 034-271375 ถึง 8
โทรสาร : 034-271375 ถึง 8 ต่อ 100

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.