banner course

 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว

Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism


(หลักสูตรนานาชาติ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556  |  International Program/ Revised Curriculum 2013)

 

 


ชื่อหลักสูตร
     ภาษาไทย                   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
     Title of the Program   Doctor of Philosophy Program in Architectural Heritage Management and Tourism (International Program)


ชื่อปริญญา
     ชื่อเต็มภาษาไทย        ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     Name of Degree      Doctor of Philosophy (Architectural Heritage Management and Tourism)
     ชื่อย่อภาษาไทย         ปร.ด. (การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว)
     Name of Degree      Ph.D. (Architectural Heritage Management and Tourism)


ปรัชญา 
     มรดกทางสถาปัตยกรรมเป็นมรดกที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมและการจัดการการท่องเที่ยวที่อยู่บนพื้นฐานของหลักวิชาการทำให้วัฒนธรรมของชาติดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 
     เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาดังกล่าวข้างต้น หลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยวจึงมุ่งสร้างดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถในการทำงานวิจัยขั้นสูงโดยเน้นการสร้างองค์ความรู้ใหม่และการประยุกต์ความรู้ขั้นสูง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหา และการทำวิจัยแบบสหวิทยาการ ภายใต้การบูรณาการองค์ความรู้แขนงต่างๆ ที่ศึกษาจากหลักสูตร ทั้งในเนื้อหาทางวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เข้าสู่ความเป็นสากล และความเป็นเลิศด้านการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว และพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม และการจัดการการท่องเที่ยว อันจะนำไปสู่การส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน


วัตถุประสงค์
   1.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ในศาสตร์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเกื้อกูลกันระหว่างสาขาในการปฏิบัติและการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
   2.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจและมีความซาบซึ้งเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมแบบประเพณี และการตั้งรกรากของชุมชน
   3.  เพื่อยกระดับความสามารถของบัณฑิตในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการนำทฤษฎีการจัดการมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้อย่างมีความรับผิดชอบและมีจริยธรรม
   4.  เพื่อให้มีการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้นในเรื่องการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและสาขาที่เกี่ยวข้อง

Objectives
   1.  To produce graduates with advanced knowledge of various disciplines related to cultural heritage management and their application to architectural conservation for tourism.
   2.  To provide education in terms of understanding and instilling appreciation of traditional architecture and human settlements;
   3.  To raise the quality and ability of graduates in terms of analysis, synthesis and application of cultural management theory to actual business decision making responsibly and ethically;
   4.  To increase the number of in-depth researches on architectural conservation and related fields in order to accumulate further body of advanced knowledge and raise research funding at doctoral level for future progress.


คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
   1. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา จำแนกตามแผนการศึกษา ดังนี้
          1) แบบ 1.1  สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีผลการศึกษาในระดับดี (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.20 ขึ้นไป) หรือมีประสบการณ์การทำงานหลังจบการศึกษาแล้วอย่างน้อย 2 ปี
          2) แบบ 1.2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต โดยมีผลการเรียนเกียรตินิยมอันดับ 1 และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้อง หลังจบการศึกษาอย่างน้อย 2 ปี หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิตที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการหลักสูตร
          3) แบบ 2.1 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ซึ่งมีผลการศึกษา ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
          4) แบบ 2.2 สำหรับผู้มีคุณสมบัติดังนี้
               4.1) ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยม โดยมีผลการศึกษาระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.20 และมีประสบการณ์ในการปฎิบัติงานไม่ต่ำกว่า 2 ปี ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านปฏิบัติอย่างเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร  หรือ
               4.2) นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศิลปากร  ซึ่งมีผลการศึกษารายวิชามาแล้วอย่างน้อย 24  หน่วยกิต  และมีผลการศึกษาในระดับดีมาก (ระดับคะแนนเฉลี่ย 3.50) สามารถปรับระดับการศึกษาจากระดับปริญญาโทเป็นปริญญาเอกได้  ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรการจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการท่องเที่ยว (หลักสูตรนานาชาติ)
   2. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 ข้อ 7
   3. ผู้เข้าศึกษาจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

Eligibility to apply
   1.  Eligible applicants can be identified under the following types of study plans according to their qualifications:
          1.1  Plan 1.1 - is for those already holding a master’s degree in Architectural Heritage Management and Tourism from Silpakorn University, with a minimum grade point average of 3.20 and have a minimum of 2 years working experience after graduation.
          1.2  Plan 1.2 - is open to those holding a bachelor’s degree with first-class honors plus a minimum of 2 years working experience after graduation, or have profound knowledge and extensive practical experience in a field related to this program depending on the discretion of the program/admission committee.
          1.3  Plan 2.1 - is open to those holding a master’s degree with minimum grade point average of 3.00.
          1.4  Plan 2.2 - is open to those with the following qualifications:
                (1)  a bachelor’s degree with honors and a minimum grade point average of 3.20 plus not less than 2 years working experience in a field related to this program, or a bachelor’s degree with extensive knowledge and practical experience in a field related to this program, or-
                (2)  a student currently studying for a master’s degree in Architectural Heritage Management and Tourism at Silpakorn University and has completed a minimum of 24 credits with a grade point average of not less than 3.50 is eligible to apply for a transfer to this plan at the discretion of the program coordinating committee.
   2. All applicants must meet qualification requirements specified under Article 7 of Silpakorn University Graduate Studies Regulations 2007.
   3. Applicants must be very proficient in the use of English language.


ระบบการศึกษา
จัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค มีการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการดำเนินการหลักสูตรฯ


โครงสร้างหลักสูตร

     แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท
          วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  48  หน่วยกิต

     แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี
          วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  9  หน่วยกิต
          วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  72  หน่วยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  72  หน่วยกิต

     แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาโท
          วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิชาบังคับ  18  หน่วยกิต
          วิชาเลือก  6  หน่วยกิต
          วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  36  หน่วยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  60  หน่วยกิต

     แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จระดับปริญญาตรี
          วิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต)  3  หน่วยกิต
          วิชาบังคับ  18  หน่วยกิต
          วิชาเลือก  6  หน่วยกิต
          วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่า  48  หน่วยกิต
          จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  72  หน่วยกิต

     หมายเหตุ   ผู้ที่เรียนแบบ 1.2 ,แบบ 2.1 และ แบบ 2.2 สำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางสถาปัตยกรรม  ให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหมวดวิชาพื้นฐานด้วย


Structure of the curriculum

     Plan  1.1   - for holders of a master’s degree
          Compulsory course (non-credit)  3  credits
          Dissertation equivalent to  48  credits
          Total 48  credits

     Plan  1.2   - for holders of a bachelor’s degree
          Foundation course (non-credit)  3  credits
          Compulsory courses (non-credit)  9  credits
          Dissertation equivalent to  72  credits
          Total 72 credits

     Plan  2.1   - for holders of a master’s degree
          Foundation course (non-credit)  3  credits
          Compulsory course (non-credit)  3  credits
          Compulsory courses  18  credits
          Elective courses  6  credits
          Dissertation equivalent to  36  credits
          Total: not less than  60  credits

     Plan  2.2   - for holders of a bachelor’s degree
          Foundation course (non-credit)  3  credits
          Compulsory course (non-credit)  3  credits
          Compulsory courses  18  credits
          Elective courses  6  credits
          Dissertation equivalent to  48  credits
          Total: not less than  72  credits

     Note Those under Plans 1.2, 2.1, and 2.2 with inadequate background in architecture are required to take the non-credit foundation course.

 

 

:::  Download Study Plan  :::

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.