banner download1

งานบริการการศึกษา

 

แบบฟอร์ม-คำร้อง นักศึกษาปริญญาตรี

- คำร้องทั่วไป มศก.1
- คำร้องทั่วไป
- คำร้องขอหนังสือแนะนําตัว
- คำร้องขอศึกษาดูงานนอกสถานที่
- คำร้องขอลงทะเบียนซ้อน
- คำร้องขอลงทะเบียน เพิ่ม ถอน ช้าเป็นกรณีพิเศษ มศก.4
- คำร้องขอลงทะเบียนหน่วยกิตน้อยกว่าหรือมากกว่าเกณฑ์ มศก.5
- บัตรถอนรายวิชาติต (w) มศก.6
- คำร้องขอลาพักการศึกษา มศก.7
- คำร้องขอกลับเข้าศึกษา กรณีลาพัก
- คําร้องขอโอนสังกัดคณะ มศก.16
- คำร้องขอสอบวิชาศึกษาทั่วไป-กรณีขาดสอบ
- คำร้องขอลาออก มศก.11 สําหรับนักศึกษาที่เข้าก่อนปี 2558
- คำร้องขอลาออก มศก.11 สําหรับนักศึกษาที่เข้าปี 2558 เป็นต้นไป
- แบบขอหนังสือฝึกงาน
- แบบฟอร์มสมัครทุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

วิทยานิพนธ์ ภาคสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

- เสนอโครงการขออนุมัติ เตรียมวิทยานิพนธ์
- บันทึกรายงานผลการตรวจ วิทยานิพนธ์
- เสนอโครงการขออนุมัติ วิทยานิพนธ์
- บันทึกส่งงาน วิทยานิพนธ์
- แบบ ว.พ.6 วิทยานิพนธ์
- แบบสรุปผล วิทยานิพนธ์
- ว.พ. 3 

วิทยานิพนธ์ ภาคศิลปสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปริญญาตรี

- แบบเสนอขออนุมัติ เตรียมวิทยานิพนธ์
- แบบบันทึกรายงาน เตรียมวิทยานิพนธ์
- แบบฟอร์มให้คะแนน เตรียมวิทยานิพนธ์
- สรุปผลการตรวจ เตรียมวิทยานิพนธ์
- แบบบันทึกผลการตรวจวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 3 เตรียมวิทยานิพนธ์
- สรุปผลการตรวจ วิทยานิพนธ์
- แบบ ว.พ.6 วิทยานิพนธ์
- ผลการตรวจ วิทยานิพนธ์

คู่มือวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาตรี

 

แบบฟอร์ม-คำร้อง นักศึกษาปริญญาโท

- บฑ.1 คำร้องทั่วไป
- บฑ.4 คำร้องขอส่งวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระและสำเร็จการศึกษา
- บฑ.6 คำร้องขอขยายเวลาแก้ไขวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ
- แบบเสนอหัวข้อโครงการวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ
- คำร้องขอขยายเวลาการศึกษาเพื่อรอการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฯ

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.