banner photo

Monday, 27 February 2017

พิธีมอบทุนการศึกษา บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด

 

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพิชา โตวิวิชญ์ หัวหน้าภาควิชาสถาปัตยกรรม และรองศาสตราจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ หัวหน้าภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม
ร่วมกับคณะผู้บริหารบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด สัมภาษณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อคัดเลือกให้รับทุนประจำปีการศึกษา 2559 ผลการพิจารณานักศึกษาได้รับทุนดังรายชื่อต่อไปนี้
ทุนบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม จำนวน 3 ทุน ทุนละ 100,000 บาท ต่อปีการศึกษา ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา

1. นางสาวอารียา เขื่อนคำ
2. นางสาวพิริยา โพธิมล
3. นางสาวรักสิริ แก้วเทวี

ทุนบริษัท ไอคอนสยาม จำกัด สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย จำนวน 2 ทุน ทุนละ 100,000 บาท
(ปีการศึกษา 2559 ให้เฉพาะภาคการศึกษาปลาย จำนวน 50,000 บาท) ให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา และทุนสนับสนุน
การทำวิทยานิพนธ์ทางสถาปัตยกรรมไทยแบบประเพณี จำนวน 1 ทุน ทุนละ 30,000 บาท

1. นางสาวชลดรินทร์ มั่งมี
2. นางสาวประภาวรรณ ฤกษ์ตระกูล
3. นายธนพงษ์ พิสิฐสิฬษ์

หลังจากคัดเลือกนักศึกษาผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ ด่านกิตติกุล คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารบริษัททั้งสองร่วมมอบทุนการศึกษา

  

Monday, 27 February 2017

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.