Tuesday, 05 September 2017

ประชุมหารือแนวทางวิชาการกับสถาบันฮอคโก ประเทศญี่ปุ่น

วันอังคารที่ 5 กันยายน พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

          หารือแนวทางความร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาฮอคโก ประเทศญี่ปุ่น เรื่องการส่งนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อแลกเปลี่ยนระยะสั้น 3 เดือน เพื่อเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น
          จากการที่ประเทศญี่ปุ่นประสบสภาวะการเข้าสู่สังคมสูงอายุ ทำให้ขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะวิชาชีพสถาปัตยกรรม การแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้นักศึกษาเปิดออกไปทำงานข้ามวัฒนธรรมยังต่างประเทศมากขึ้น เพราะในโลกยุคปัจจุบัน เรามิอาจจะสร้างเพียงแค่บัณฑิตตามความต้องการของประเทศเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมุ่งเป้าไปสู่การสร้างบัณฑิตอันพึงประสงค์ และเป็นพลเมืองโลกด้วย

 

Tuesday, 05 September 2017

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.