banner news

โครงการอบรมนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รุ่น 6 (Silpakorn University Real Estate: SURE)

               คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินการจัดโครงการอบรมนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  รุ่น 6  หรือ Silpakorn University Real Estate (SURE) Program 6  ร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ทั้งในด้านการตลาด การเงิน การลงทุน การบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงานก่อสร้าง โดยหลักสูตรการอบรมจะบูรณาการความรู้ทางวิชาการและความเชี่ยวชาญในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้และการฝึกปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการนำไปพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ต่อไปในอนาคต

               จัดอบรมทุกวันเสาร์ รวมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง (7 สัปดาห์) เวลา 09.00-16.30 น. วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน - 5 สิงหาคม พ.ศ.2560  ณ โรงแรมรอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่าย 15,000 บาท (พร้อมอาหารว่างและอาหารกลางวัน) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 มิถุนายน พ.ศ.2560

 

S 4522020

 

S 4522024

 

ติดต่อสอบถาม

โครงการอบรมอสังหาริมทรัพย์ (SURE Program)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
โทร 092-901-9959 หรือ 062-605-9559
คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด: https://www.panpho.com/sure-program/

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.