banner news

การอบรมเชิงปฏิบัติการ iThesis เพื่อการจัดการวิทยานิพนธ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษา

 

 

ithesis Announce1

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรม  รอบที่ 1   จำนวน 40 คน   ได้แก่

1.  อิสรชัย  บูรณะอรรจน์
2.  Nisakorn  Butrngamdee
3.  กุลพัชร์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
4.  พรพรรณ  รูปกลม
5.  ปาริฉัตร  พรหมสวัสดิ์
6.  สิริชัย  ร้อยเที่ยง
7.  อมฤต  หมวดทอง
8.  อัมพิกา  อำลอย
9.  ธนิก  หมื่นคำวัง
10. มณฑาทิพย์  แย้มประดิษฐ์

11. Nittha  Bounpany
12. อังคณา  ใหญ่ยง
13. ปัทม์  วงค์ประดิษฐ์
14. ภัควี  วงศ์สุวรรณ
15. ฐิติพร  มีศีล
16. ป่านธันวา  พัฒนกุลชัย
17. ศิโรดม  เสือคล้าย
18. พรนิภา  วงศ์พราวมาศ
19. ภูมิภัค  บุญถนอม
20. Apinut  Sompakdee

21. อิษฏ์  ปักกันต์ธร
22. ณัฐวดี  สัตนันท์
23. นราธิป  ทับทัน
24. นิชนันท์  สุวรรณะ
25. พีร  ดลพนิต
26. ดนุวัศ  ปรีชา
27. อดิศร  ศรีเสาวนันท์
28. ณัฐชาติ  โกสินทรานนท์
29. ศศลักษณ์  ชื่นสนธิ
30. สุพิชญา  สรรพพันธ์

31. มณฑิรา  สุวรรณศีลศักดิ์
32. ประภาพรรณ  วิสวะวิสุทธิ์
33. ณัฐกานต์  สุรพงษ์พิทักษ์
34. กนกวรรณ  เตชนันท์
35. ณัฐพงษ์  ประดิษฐ์ธรรม
36. นายสุรัตน์  นิ่มขาว
37. ปัทม์วรรณ  จำปาเทศ
38. วิษณุ  หอมนาน
39. ศศิลักษณ์  ชื่นสนธิ
40. วัชระ กาญจนสุต

 


 

 

ithesis Announce2

 


รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการอบรม  รอบที่ 2   จำนวน 40 คน   ได้แก่

1.  มีชัย  น้อยพิทักษ์
2.  พิมพ์อมร  นิยมค้า
3.  นายภาคภูมิ  คำมี
4.  กาญจนา  โคจะนา
5.  ศรินยา  โทณสุกุมาร
6.  เจนยุทธ  ล่อใจ
7.  ลัดดา  จิตรเอียด
8.  เอกพล  ดำโชติ
9.  ณัฏฐิคุณ  ทัฬหะวาสน์
10. วิภาดา  แสนตรี

11. ปริญญา  มรรคสิริสุข
12. วศิน  วิเศษศักดิ์ดี
13. บูนท์  ธีระเดชานนท์
14. สุพิชญา  สรรพพันธ์
15. กรกมล  สุขใจมิตร
16. กรวรรณ  รุ่งสว่าง
17. สันติ  กมลนรากิจ
18. นายรุ่งเกียรติ  แก้วกาหลง
19. สุรเชษฐ์  มังคะวงค์
20. โชติวรรณ  เกริกสัตยาพร

21. ปรารถนา  ทรงวาจา
22. สิริพร  แสงแก้วพะเนา
23. แทนศรัทธา  อติอนุวรรตน์
24. สิริพร  แสงแก้วพะเนา
25. นิดนภา  อินมณี
26. จีรนันท์  แป้นชาตรี
27. วิปัศยา  แดงเพชร
28. วิศาณ  ชามาตย์
29. ปิยาภรณ์  บุญญานุพงศ์
30. อัครพล  ธัญญเกษตร

31. หทัยชนก  อ่วมพรหม
32. ภัทร  พลศิริ
33. รสิตา  สินเอกเอี่ยม
34. นพวรรณ  ศรีนรดิษฐ์เลิศ
35. วชิรพงษ์  กิตติราช
36. วิษุวัต  มาลัย
37. ไลนา  ดุหลำยะแม
38. ภาณุเดช  รอบคิด
39. ธนวดี  ละม่อม
40. สุดจิต  สนั่นไหว

 


 

 

|||  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยาย  |||

 


การเตรียมตัวก่อนการเข้าอบรม

1. คอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ Microsoft Office 2010 เป็นอย่างต่ำ ทั้งนี้ iThesis ไม่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS

2. ผู้ใช้ต้องมี Username และ Password ในการเข้าสู่ระบบ Internet
     (นามสกุล_ตัวอักษรแรกของชื่อ@silpakorn.edu)
     หากไม่มีให้เข้าสมัครที่: https://member.su.ac.th/CheckIn/SUNet/RegistApp/

3. เข้าเวป iThesis.su.ac.th โดยใช้ Username และ Password ในข้อ 2 ทั้งนี้ ไม่ต้องใส่ @silpakorn.edu
     หากไม่สามารถเข้าระบบได้ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย (อย่างน้อย 2 สัปดาห์) ก่อนวันเข้าอบรม

 

  

แบบสอบถามเพื่อรายงานผลการลงทะเบียนสมาชิกระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร
เพื่อเข้าระบบสำหรับการอบรม "โปรแกรมการบริหารจัดการวิทยานิพนธ์" (iThesis)   

สำหรับผู้ที่เข้าอบรม  รอบที่ 1  วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560   และรอบที่ 2  วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.