banner newseducation

 กำหนดการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท - เอก

วันพฤหัสบดีที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.2560

 

นักศึกษาทุกท่านขอให้มาพบ หัวหน้าภาควิชาฯ และที่ปรึกษาทางวิชาการ เพื่อกำหนดการลงทะเบียนเรียนเนื่องจากต้องกำหนดแผนการเรียน
และรายวิชาที่ต้องลงทะเบียน ซึ่งวันปฐมนิเทศจะชี้แจงให้ทราบทั่วกัน 

 กำหนดการปฐมนิเทศ  แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้า  อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกระทะ)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  พระราชวังสนามจันทร์  นครปฐม
เวลา 08.30 - 12.00 น.     - นักศึกษาปฐมนิเทศ ณ อาคารศูนย์รวม 2 (ตึกกระทะ) มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

ช่วงบ่าย  ห้องประชุม 314-315  ชั้น 3  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ
เวลา 14.00 น.     - นักศึกษาลงทะเบียน รับเอกสาร ณ ห้องประชุม 314-315 ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 
เวลา 14.15 น.     - คณบดีกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ 
                           - แนะนำรองคณบดี/หัวหน้าภาควิชา/คณาจารย์/บุคลากรในคณะฯ
                           - นักศึกษาใหม่แนะนำตัว
เวลา 14.30 น.     - พบหัวหน้าภาควิชาฯ / อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการตามสาขาวิชา ดังนี้
                                  •  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ปริญญาโท) 
                                  •  สายแนวความคิดในการออกแบบ 
                                  •  สายการอนุรักษ์พลังงาน 
                                  •  สาขาวิชาสถาปัตยกรรม (ปริญญาเอก) 
                                  •  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ปริญญาโท) 
                                  •  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น (ปริญญาเอก)
                                  •  สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย 
                                  •  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (ปริญญาโท) 
                                  •  สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม (ปริญญาเอก) 
                                  •  สาขาวิชาการจัดการโครงการก่อสร้าง 
                                  •  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบฯ 
                                  •  สาขาวิชาการออกแบบชุมชนเมือง 
                                  •  หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 
                                  •  หลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองฯ 
เวลา 15.00 น.     - งานบริการการศึกษาแนะนำการลงทะเบียน ทาง Internet และระบบ REG
                               ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Lab 2 ชั้น 3 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  (แบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม)


หมายเหตุ:  มีรถรับ-ส่ง นักศึกษาที่สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ เวลา 08.00 น.
                   และออกจากวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม เวลา 12.15 น.

งานบริการการศึกษา  โทร. 0-85918-1525

 

 

 

Copyright 2017 Faculty of Architecture, Silpakorn University. All rights reserved.